ردکردن این

تضمین کیفیت خدمات

تیم تضمین کیفیت در میخک تضمین می کند که تمام پزشکان طرف قرارداد با بالاترین کیفیت خدمات را به بیماران ما ارائه می دهند و برای بهبود مستمر تلاش می کنند. مدل ها، پروتکل ها و خط مشی های تحویل آنها دائماً ممیزی می شوند و هر از چند گاهی مورد بازبینی قرار می گیرند تا همگام با محیط پویا باشند. 

خانواده میخک خود را متعهد به  تلاش برای بهبود کیفیت مداوم می داند. ما در تلاشیم تا بتوانیم الزامات استانداردهای ارائه خدمات در حوزه سلامت را کسب نمائیم.

  • مدیریت کیفیت – ISO 9001
  • رسیدگی به شکایات مشتری – ISO 1002
  • حفظ محیط زیست – ISO 14001
  • ایمنی و بهداشت محیط – ISO 45001
  • سیاست ها و پروتکل های قوی که به صورت استاندارد تهیه شده اند، برای کلینیک ها اجباری هستند. این اطمینان می دهد که 100٪ کلینیک استریل برای کارکنان، بیماران و مراقبان ارائه می شود. این سیاست ها و پروتکل ها برای پروتکل های ایمنی جدید در مقابل کوید 19 بازنگری شده اند.

  • برای اطمینان از اجرای کامل SOP های بالینی توسط پزشکان و دستیاران دندانپزشکی، ممیزی کیفیت و آموزش در هر کلینیک بصورت شش ماهه انجام میشود.

  • در مراکز میخک سوابق بیمار دیجیتالی شده و در یک سیستم الکترونیکی داخلی (یا نرم افزار ثبت بیمار) با امنیت بالا و رمزگذاری شده ذخیره می شود. دسترسی به سوابق تنها توسط پزشکان میخک در کلینیک های مربوطه امکان پذیر است. این نرم افزار ثبت بیمار همراه با صورتحساب و فاکتور “روند بررسی همکار” را تسهیل می کند. که در آن ممکن است از یک دکتر میخک خواسته شود تا پرونده درمان پزشک میخک دیگری را تحت رازداری دقیق بررسی کند.

  • کلیه پزشکان و کارکنان کلینیک های تحت آموزشهای اجباری و منظم گسترده ای در زمینه مقالات جدید یا تکنیک های اخیر در حوزه درمان با هدف افزایش صلاحیت حرفه ای در روش های بالینی و اقدامات کنترل عفونت طبق مقررات WHO قرار می گیرند.

  • آزمایش اسپور بیولوژیکی توسط بهترین آزمایشگاه تست، آزمایشگاه ….. با برداشتن نمونه ها از هر اتاق جراحی و استریل سازی انجام می شود. گواهینامه های “بدون عفونت” از مرکز آزمایش برای هر کلینیک دریافت می شود. این نوع آزمایش میکروبیولوژیکی و نظارت بر استریلیزاسیون در بیشتر تنظیمات بالینی نادر است.
در میخک برای اطمینان از کیفیت و ایمنی بیماران اقدامات زیر صورت می گیرد:

بکارگیری ابزارها و تجهیزات پیشرفته و ایمن

مراحل استریل محیط و تجهیزات

اقدامات ایمنی Covid 19